EUX hovedforløb

Den faglige del af EUX-tømreruddannelsen

På EUX-hovedforløbet arbejder du med tagkonstruktioner som for eksempel: Grat, kel, plankekel og kviste. Du arbejder også med vådrum, gulve, gipsarbejde og facadebeklædning.

Du vil på EUX-hovedforløbet:

 • Opnå kompetence om råd, svampe- og insektskader. Du lærer at udbedre skaderne og vurdere eventuel anvendelse af kemisk og konstruktiv træbeskyttelse.
 • Lære om byggelovgivningens krav til døre og vinduer, fugning af disse og kendskab til fugers opbygning.
 • Tegne, beregne og udføre tagkonstruktionerne ved hjælp af Auto Cad, lommeregner og opsnøringsplan.
 • Nivellere med laser og optiske instrumenter, og udføre beregninger.
 • Blive bekendt med ordet bæredygtighed og dets betydning.

Desuden får du på EUX-hovedforløbet et kursus i personlig sikkerhed i arbejde med Epoxyharpikser.

Hvert EUX-hovedforløb afsluttes med et projekt, der tager udgangspunkt i emnerne, du arbejder med på forløbet. I projektet inddrages der relevante emner fra de gymnasiale fag.

Gymnasiale fag

Kemi C

Identitet

Alt stof er opbygget af atomer. Kemi på C-niveau lægger grundlaget til forståelse af stoffers opbygning, stoffernes egenskaber, deres virkemåde i kemiske reaktioner og beregningsmetoder i kemiske reaktioner. Kemi viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem observationer og eksperimenter samt mellem teori og modeldannelse.

Formål

At give indsigt i fagets metoder, begreber og naturvidenskabelig tankegang.

Indhold

Indholdet består af to dele - kernestof og supplerende stof.

Kernestoffet indeholder

Stoffer opbygning

 • Grundstoffernes periodesystem.
 • Udvalgte organiske og uorganiske stoffers opbygning, navngivning, tilstandsformer og blandbarhed.

Mængdeberegninger

 • Mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmængdekoncentration.

 • Kemiske reaktioner

  • Simple redoxreaktioner, herunder forbrændingsreaktioner.
  • Syre-basereaktioner og pH-begrebet.

  Eksperimentelt arbejde

  • Simple kvalitative og kvantitative analyser og metoder, kemikalier og sikkerhed.

  Supplerende stof

  Det supplerende stof uddyber og perspektiverer kernestoffet og inddrager nye faglige områder, der udvælges så det relaterer sig til elevernes hverdag.

  Teknikfag B

  I teknologi og byggeteknologi beskæftiger vi os med produktudvikling på baggrund af analyser, samfundsmæssige problemstillinger, teknologivurdering og miljøvurdering. Vi bruger vores sans og evne til at løse praktisk/teoretiske problemstillinger.

  Fagene er opbygget som problembaseret læring med projektforløb, hvor teknisk og naturvidenskabelig viden kombineres med praktisk arbejde i skoles værkstederne.

  Arbejdet forgår primatet i projekt grupper og der skrives løbende rapport, som dokumenter projektforløbet.

  Fysik B

  Indholdet består af to dele, som er kernestof og supplerende stof. Fordelingen er ca 80/20. Formålet er at kunne forstå simple fysiske fænomener og eftervise disse ved forsøg, samt ved brug af enkle modeller.

  Kernestoffet indeholder:

  • Simple bevægelser i én og to dimensioner.
  • Kraftbegrebet og Newtons love, herunder tyngdekraft, tryk, opdrift og gnidning.
  • Energibegrebet, mekanisk arbejde, kinetisk energi, potentiel energi i homogene tyngdefelter, omsætning mellem energiformer og arbejde samt energibevarelse.
  • Temperaturbegrebet, varme, indre energi, tilstandsformer, faseovergange, idealgasloven og gassers arbejde samt termodynamikkens første hovedsætning.
  • Begreber og love til beskrivelse og beregning af simple jævnstrømskredsløb, herunder elektromotorisk kraft og indre modstand.
  • Fremstilling af vekselstrøm med henblik på energiforsyning.
  • Begreber og love til beskrivelse af optiske brydningsfænomener.

  Supplerende stof:

  Supplerende stof vælgers på baggrund af elevernes erhvervsmæssige og / eller interesseområde

  Engelsk B

  I engelskfaget arbejdes der med sprog, litteratur og kultur i verdens engelsksprogede områder - dog med hovedvægt på USA og Storbritannien.

  Gennem undervisningen opnår eleverne konkret viden om det engelske sprogområde som grundlag for at kunne følge og deltage i samfundsdebatten om forskellige aktuelle emner. Eleverne opnår desuden konkrete færdigheder til skriftlig og mundtlig formidling, som muliggør kommunikation om disse aktuelle emner.

  Endelig vil eleverne opnå indsigt i den kulturelle indflydelse, som det engelske sprog har i den øvrige verden. Faget skal således give et vigtigt bidrag til elevernes internationale dannelse.

  Af emner, der arbejdes med i undervisningen på DjH, kan eksempelvis nævnes:

  • Architecture and townplanning
  • War
  • The American political system.

  Dansk A

  I danskfaget arbejder du med sprog, litteratur og medier. Du lærer at bruge det danske sprogs udtryksmuligheder til at udtrykke din viden og holdninger skriftligt og mundtligt. Derudover arbejder du med at analysere og forholde dig til litteratur og medier fra både fiktionens og virkelighedens verden.

  Faget styrker således elevernes evne og lyst til at læse og skrive, til kritisk og konstruktivt at arbejde med egne og andres brug af dansk og til at reflektere over indhold og form i de tekster, de møder i uddannelsen og i deres omverden i øvrigt

  Matematik A

  Du får de matematiske færdigheder, der er vigtige i de andre fag, samtidig får du en bred matematisk forståelse indenfor både geometri, funktioner, regneregler, ligningsløsning og vektorregning.

  Du vil få afpudset dit sortiment af regneregler herunder hierarki, brøkregning og reduktion.

  Du vil udvide dine kompetencer indenfor geometri, både i plan og rum, med vinkelregning, forholdsregning og beregning af forskellige arealer.

  Indenfor ligningshåndtering vil du komme i dybden, både med bestemmelse af nulpunkter/skæringspunkter, differentiation, integralregning og afbildning af de forskellige funktioner.

  Derudover vil du få en bredere forståelse for bygningsstatikken, vha. beregning af bæreevne på en simpel bjælke.

  Arbejdsmiljø

  Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for virksomhedens arbejdsmiljøorganisation.

  I løbet af arbejdsmiljøuddannelsen kommer vi ind på:

  • Hvilke opgaver og funktion har arbejdsmiljøorganisationen?
  • Hvilke pligter og ansvar har arbejdsgiver, ledere, ansatte, bygherre og projekterende?
  • Hvilke metoder kan bruges til at forebygge ulykker og nedslidning?
  • Hvordan kan der arbejdes med virksomhedens årlige arbejdsmiljødrøftelse?
  • Hvordan bruges Arbejdspladsvurdering (APV) aktivt?
  • Hvordan kan du påvirke holdninger og udvikle arbejdsmiljøet?
  • Hvordan kan der arbejdes med det psykiske arbejdsmiljø, trivsel og samarbejde?
  • Hvordan analyseres en arbejdsulykke og ”nær –ved” hændelse?
  • Hvor kan du hente information og ny viden?
  • Hvordan kan du formidle arbejdsmiljøorganisationens budskaber?
  • Hvad skal der til for at skabe godt samarbejde i virksomheden eller på byggepladsen?

  Udskriv

  eux er en erhvervsuddannelse med studenterhue